15.09.2013 Spieltag in Chemnitz

Chemnitz II vs. Chemnitz III

Chemnitz III vs. Erfurt

Chemnitz II vs. Böhlitz-Ehrenberg